REGULAMIN ALTRA FitnessClub

 1. Ilekroć w regulaminie mowa jest o:
  a) ALTRA FitnessClub lub Klub– należy rozumieć ALTRA FitnessClub przy ulicy Poleskiej 33A we Wrocławiu zarządzany przez Business & TRADE, ul. Miłostowska 33A, 51-315 Wrocław
  b) Kliencie – należy rozumieć wszystkie osoby chętne do korzystania z usług ALTRA FitnessClub.
 2.  ALTRA FitnessClub świadczy usługi zajęć sportowo – rekreacyjnych, od poniedziałku do niedzieli w godzinach wskazanych na stronie www.altraclub.pl .
 3. Z usług ALTRA FitnessClub mają prawo korzystać Klienci na zasadach wymienionych w niniejszym Regulaminie
 4. Z płatnych usług ALTRA FitnessClub, mogą korzystać wyłącznie Klienci, którzy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej, z dnia 12 września 2001r.(Dz.U.Nr101 poz.1095 par. 2.1 pkt 6) w sprawie szczegółowych zasad i warunków prowadzenia działalności w dziedzinie rekreacji ruchowej złożą podpisane własnoręcznie, (w przypadku osób niepełnoletnich przez przedstawiciela ustawowego), oświadczenia o zdolność do udziału w zajęciach rekreacyjnych.
 5. Z płatnych usług ALTRA FitnessClub mogą korzystać Klienci, którzy najpierw wypełnią kwestionariusz osobowy i/lub podpiszą obowiązującą w klubie umowę na podstawie których zostanie wydany imienny karnet na usługi lub sprzedane zostanie jednorazowe wejście do Klubu.
 6. Klient, wypełniając kwestionariusz osobowy, podpisując umowę obowiązującą w Klubie bądź wykupując wejście jednorazowe oświadcza, że zapoznał się z niniejszym regulaminem i zobowiązuje się do przestrzegania zawartych w nim zasad oraz wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych i wizerunku w ramach bieżącej działalności ALTRA FitnessClub.
 7. ALTRA FitnessClub zastrzega sobie prawo do przesyłania informacji drogą elektroniczną o bieżącej działalności.
 8. Klienci ALTRA FitnessClub zobowiązani są do wniesienia opłaty za usługi w Klubie, płatne na Recepcji zgodnie z obowiązującym cennikiem (gotówka, karta płatnicza).
 9. Klienci zobowiązani są do uiszczenia jednorazowej, bezzwrotnej opłaty wpisowej w wysokości aktualnie określonej w cenniku na stronie www.altraclub.pl
 10. Klienci mają prawo do opieki i porad obsługi Klubu oraz do korzystania z zaplecza sanitarnego.
 11. Klienci są zobowiązani do przestrzegania przepisów przeciwpożarowych, bhp, bezpieczeństwa własnego oraz innych ćwiczących.
 12. Klienci klubu powinni posiadać strój sportowy na zmianę, zmienne obuwie sportowe oraz ręczniki.
 13. Klienci stałych zajęć grupowych w klubie, ćwiczą pod nadzorem wykwalifikowanego instruktora.
 14. Klub zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć fitness, jeżeli liczba zainteresowanych nie będzie przekraczać 3 osób. Odwołanie takie nie może skutkować żadnym roszczeniem Klienta w stosunku do ALTRA FitnessClub .
 15. Klient jest zobowiązany do przychodzenia min na 3 minuty przed rozpoczęciem zajęć grupowych, w których zamierza uczestniczyć.
 16. ALTRA FitnessClub udostępnia Klientowi nieodpłatnie szafki zamykanej na klucz do pozostawiania swoich rzeczy osobistych. Za przedmioty pozostawione w szafkach ALTRA FITNESS CLUB nie bierze odpowiedzialności.
 17. Użytkownicy sal sportowych oraz sprzętu sportowego jak i sanitarnego powinno być zgodne z ich przeznaczeniem i podczas ich użytkowania bezwzględnie stosować się do zaleceń instruktorów, trenerów i obsługi Klubu.
 18. Klient jest zobowiązany do zachowania porządku na terenie Klubu oraz do odkładania przedmiotów z których korzystał na miejsce dla nich przeznaczone.
 19. Klienci, których stan będzie wskazywał na spożycie alkoholu, środków odurzających czy dopingowych, będą wypraszani z zajęć wraz z możliwym zakazem dalszego korzystania z usług klubu, bez zwrotu poniesionych kosztów. W stosunku do osób rozpowszechniających niedozwolone środki, kierowane będą doniesienia do organów ścigania razem z zakazem korzystania z usług ALTRA FitnessClub .
 20. Zabrania się:
  a) Niszczenia mienia klubu
  b) Palenia tytoniu i spożywania alkoholu na terenie klubu
  c) Przebywania na terenie klubu osobom, których stan wskazuje na spożywanie alkoholu lub innych środków odurzających
  d) Wprowadzania zwierząt na teren klubu
  e) Umieszczania reklam, ogłoszeń i innych materiałów promocyjnych bez zgody Menadżera lub Właściciela klubu
  f) Zażywania niedozwolonych środków lub napojów alkoholowych
 21. Każdy klient zobowiązany jest do zapoznania się i przestrzegania obecnego Regulaminu.
 22. Menadżer, Właściciel klubu oraz pracownicy ALTRA FitnessClub sprawują nadzór nad przestrzeganiem owego Regulaminu. Klienci przebywający na terenie klubu, zobowiązani są do podporządkowania ich się zaleceniom i nakazom.
 23. Skargi i wnioski należy kierować do Menagera klubu, lub wpisywać do Księgi Skarg znajdującej się na Recepcji albo zgłaszać się osobiście do Właścicieli klubu.